Medezeggenschapsraad

                                                                                                                       

Oudergeleding bovenste rij, van links naar rechts: Petra Vuijst, Marco Mijwaart, Cindy van Lierop     

Geleding personeel, van links naar rechts: Chantal Bokhorst, Netty Koningen en Daphne van Dillewijn


Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De leden worden om de drie jaar opnieuw gekozen. Het kan zijn dat een ouder nogmaals drie jaar lid blijft en anders wordt er een ouder benaderd. Via de nieuwsbrief wordt dit bekend gemaakt. Indien men het er niet mee eens is kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze verlenging of benoeming.  
De MR komt vier keer per jaar bij elkaar. Zij geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de inzet van personeel, sollicitatieprocedures, veiligheid in en om school. De MR is bevoegd voorstellen te doen naar het bestuur en standpunten kenbaar te maken. Ouders kunnen zich tot MR-leden richten met vragen en opmerkingen en zijn welkom op de vergaderingen.

Onze school maakt onderdeel uit van een regionaal schoolbestuur: Stichting Jong Leren. Dit overkoepelend orgaan kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van elke deelnemende school is er een ouder en een leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

"Voelt u zich vrij om de MR te benaderen. Hierdoor kunnen wij ook uw belangen behartigen. Als u vragen heeft over het reilen en zeilen op school of suggesties heeft, staan wij daarvoor open. Het e-mailadres wat u daarvoor kunt gebruiken is mr.graankorrel@jl.nu. U kunt ook een van de MR-leden aanspreken."


 
Voor het komende cursusjaar is de samenstelling van de MR
 
Geleding ouders                                 Geleding personeel
Petra Vuijst (voorzitter)                        Chantal Bokhorst (MR)
                                                                       chantal.bokhorstdevries@jl.nu
                                                                                              
Marco Mijwaart                                    Daphne van Dillewijn (MR)
                                                                       daphne.vandillewijn@jl.nu
                                               
Cindy van Lierop                                  Netty Koningen (MR + GMR)
                                                                       netty.koningen@jl.nu

Simone van Heemskerk (GMR)