Formulieren

In sommige situaties kan het nodig zijn om extra verlof aan te vragen.
Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor vrijstelling geregeld schoolbezoek. 
Na indiening van bovenstaand formulier zal de directeur beoordelen of de aanvraag wordt toegekend.

Vrijstelling schoolbezoek
U moet er rekening mee houden dat voor vakantie onder schooltijd in het algemeen geen medewerking verleend mag worden. Er is een beperkt aantal redenen op grond waarvan vrijstelling van schoolbezoek kan worden gegeven.

Vakantieverlof
Vrij krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties is vrijwel niet mogelijk. Alleen als vanwege het beroep van een van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is om binnen tenminste één van de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur één keer per jaar toestemming geven voor maximaal 10 schooldagen. Voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. De directeur mag u vragen om een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakanties niet mogelijk is.
Aanvragen voor een extra vrije dag voorafgaand aan een schoolvakantie of om een lang weekend weg te gaan, kunnen helaas niet worden toegekend.

Gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden kan wel extra verlof worden verleend. Dit kan bijvoorbeeld een verhuizing zijn, een huwelijk of een begrafenis van een familielid, de viering van een jubileum (ambts- of huwelijksjubileum). Ook bij ziekte, familieomstandigheden of artsenbezoek worden verzoeken om extra vrij te krijgen ingewilligd.
Als u plichten te vervullen hebt die voortvloeien uit uw godsdienst of levensovertuiging die uitsluitend tijdens schooltijden kunnen worden uitgeoefend, dan kunt u hiervoor aan de directeur toestemming vragen.