Protocollen


Regeling vrijstelling vakantieregeling

Ziekte leerlingen en leerkrachten

Aanpak pestgedrag

Hoofdluisbestrijding

Klachtencommissie

Protocol omgang met gescheiden ouders

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Overzicht gegevens zorg

Toezicht en afspraken buitenschoolse activiteiten 2017

Protocol schorsing en verwijdering

Voor het beleidsdocument gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE, BYOD, verwijzen we u naar: www. jl.nu/ouders.